Главная > Контакты

Контакты

 

 

Адрес
 

г. Киев

ул. Маричанская,9

 

 

Телефоны
 

+38 (044) 22-32-120

+38 (068) 22-32-120

+38 (066) 22-32-120

E-MAIL
 

info@neurology-centre.com

 

 

 


 

 

 

Öåíòð Íåéðîïåäèàòðèè ìîæåò ïîìî÷ü ñ çàñåëåíèåì äëÿ ñâîèõ èíîãîðîäíèõ ïàöèåíòîâ.

 

_________

 

Ìèíè îòåëü "Îêåàí"

Ñàéò îòåëÿ http://www.oceanhostel.com.ua/

Äàííûé îòëåëü ïðåäëàãàåò ñêèäêó  äëÿ íàøèõ ïàöèåíòîâ íà ðàçìåùåíèå îò 10 äî 15%.

 

Ìàðøðóò îáùåñòâåííûì òðàíñïîðòîì

 

 

_________

 

 

Ìèíè îòåëü "Ëóæåâñêèé"

Ñàéò îòåëÿ http://ihotel.kiev.ua/

 

 Ìàðøðóò îáùåñòâåííûì òðàíñïîðòîì

 

 

×àñòíûé ìèíè îòåëü

Óäîáñòâà: 2-õ, 3-õìåñòíûå íîìåðà. Â íîìåðå êóõíÿ, ñ/ó.

óë. Êèðîâà, 3

(050) 90 99 316

(068) 74-20-916

(063) 20-86-425 Ëàðèñà